1. പൊന്നൂയൽ

    1. നാ.
    2. സ്വർണംകൊണ്ടുള്ള ഊഞ്ഞാൽ, മനോഹരമായ ഊഞ്ഞാൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക