1. പൊന്നേമി

    1. നാ.
    2. സ്വർണനിർമിതമായ രഥചക്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക