1. പൊയിൽ

    1. നാ.
    2. ഉദ്യാനം
    3. പൊഴിൽ, താണഭൂമി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക