1. പൊയുങ്ങുക

    1. ക്രി.
    2. നശിക്കുക
    3. സാരമില്ലാതാകുക, കൊള്ളരുതാതാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക