1. പൊയ്തൽ

    1. നാ.
    2. ബാലിക. പൊയ്തുക = പൊയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക