1. പൊരിയുക

  1. ക്രി.
  2. ഒഴിയുക
  3. പൊട്ടുക
  4. ജലാംശം നഷ്ടമാകുക, വറളുക
  5. ശരീരത്തിൽ ചുണങ്ങുണ്ടായി നിറഭേദം കാണിക്കുക
  6. പറിയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക