1. പൊരുതിക്കുക

    1. നാ.
    2. പൊരുതുവാൻ പ്രരിപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക