1. പൊരുത്തുകാരൻ

    1. നാ.
    2. മധ്യസ്ഥൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക