1. പൊരുന്നുക

    1. ക്രി.
    2. യോജിക്കുക
    3. (പാമ്പ്) ഇണചേരുക
    4. മുട്ടയ്ക്കുമേൽ അടയിരുന്നു അതുവിരിയിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക