1. പൊറ്റ1

  1. വി.
  2. പ്രയോജനമില്ലാത്ത, ആകാത്ത
  3. കല്ലുകളുള്ള
 2. പൊറ്റ2

  1. നാ.
  2. വ്രണത്തിൽ ചോരയും മറ്റും ഉണങ്ങിയുണ്ടാകുന്ന കട്ട
  3. കരക്കണ്ടം
  4. പുല്ലിൻറെയും മറ്റും ചെടവേര്
 3. പോട

  1. നാ.
  2. ദാസി
  3. പുരുഷചിഹ്നങ്ങളോടുകൂടിയവൾ
  4. കൊക്ക് (പക്ഷി)
 4. പോട്

  1. നാ.
  2. പൊക്കിൾ
  3. നിസ്സാരത
  4. ദ്വാരം (പൊത്ത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക