1. പൊലിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. വർധിപ്പിക്കുക
    3. (വിവാഹസദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ) സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്ത വധുപിതാവിന് പണംകൊടുത്തു സഹായിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക