1. പൊലിപ്പണം

    1. നാ.
    2. വിവാഹസമയം പള്ളിക്കുകൊടുക്കുന്ന പണം
    3. പൊതുക്കാര്യത്തിനു സംഭാവന ചെയ്യുന്ന പണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക