1. പൊലി1

  1. -
  2. "പൊലിയുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 2. പൊലി2

  1. നാ.
  2. സമ്മാനം
  3. മെതിച്ചുകൂട്ടിയ നെല്ല്
  4. പലിശ. പൊലിക്കടം = പലിശയ്ക്കുകൊടുത്ത മുതൽ. പൊലിക്കല്യാണം = കല്യാണ സദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ വിവാഹത്തിൻറെ ചെലവിലേക്കു യഥാശക്തി സംഭാവനനൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നടത്തുന്ന കല്യാണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക