1. പൊല്ലാൻ

    1. നാ.
    2. കുറ്റംചെയ്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക