1. പൊഴി

    1. നാ.
    2. ഉഴവുചാൽ
    3. കായലിൻറെയും കടലിൻറെയും ഇടയിലുള്ള മണൽത്തിട്ട
    4. വയൽവരമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക