1. പൊഴിൽ

    1. നാ.
    2. താണഭൂമി, പൊയിൽ
    3. ഉദ്യാനം, ചോല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക