1. പൊൻകുരണ്ടി

    1. നാ.
    2. ഒരു അങ്ങാടിമരുന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക