1. പൊർത്തുഗാൽ

    1. നാ.
    2. പുർത്തുഗാൽ, പോർട്ടുഗൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക