1. പോംവഴി

    1. നാ.
    2. "പോകാനുള്ള വഴി", നിവൃത്തിമാർഗം, ഒഴികഴിവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക