1. പോകി

    1. നാ.
    2. ഇന്ദ്രൻ
    3. സർപ്പം
    4. ഭോഗി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക