1. പോകിൽ1

  1. -
  2. പോകുന്നെങ്കിൽ.
 2. പോകിൽ2

  1. നാ.
  2. പൂമൊട്ട്
 3. പൊകിൽ

  1. നാ.
  2. അരിമ്പ് (പൂമൊട്ട്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക