1. പോകെ

    1. അവ്യ.
    2. ഒഴികെ
    3. കഴിച്ച്
    4. നീക്കി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക