1. പോക്കാച്ചി

    1. നാ.
    2. കുട്ടത്തിത്തവള, വിഷത്തവള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക