1. പോക്കുവരത്ത്

    1. നാ.
    2. പോകുകയും വുരികയും ചെയ്യൽ (ഗതാഗതം)
    3. ചെലവും വരവും
    4. വസ്തുവിനെ സർക്കാർ ഒരുവൻറെ പേരിൽനിന്നും മറ്റൊരുവൻറെ പേരിലാക്കൽ
    5. പേരിൽ പതിച്ചുകൊടുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക