1. പോച്ചപ്പ്

    1. നാ.
    2. പുകയ്ക്കാനുള്ള ചപ്പ്, പുകയില

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക