1. പോണ്ടൻ

  1. നാ.
  2. പല്ലക്കുചുമക്കുന്നവൻ
  3. അമാലൻ
  4. ആമപ്പലക
  5. അമേധ്യം (തീട്ടം)
 2. പാണ്ടൻ

  1. നാ.
  2. പാണ്ടുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക