1. പോതവാഹൻ

    1. നാ.
    2. തോണിക്കാരൻ, കപ്പൽക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക