1. പോപ്പ്

    1. നാ.
    2. റോമിലെ ബിഷപ്പ്, മാർപ്പാപ്പാ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക