1. പോരാട്ടം

    1. നാ.
    2. യുദ്ധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക