1. പോരായ്ക

    1. -
    2. "പോരുക" എന്നതിനോടു നിഷേധം ചേർന്നരൂപം. പോരാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക