1. പോരിമ

    1. നാ.
    2. മതിയാകുന്ന അവസ്ഥ, കഴിവ്. (പ്ര.) താൻപോരിമ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക