1. പോറ്റുക

  1. ക്രി.
  2. കിടത്തുക
  3. സമ്രക്ഷിക്കുക, വളർത്തുക
 2. പോടുക

  1. ക്രി.
  2. ധരിക്കുക
  3. കളയുക
  4. അടിക്കുക (ആണിയും മറ്റും)
  5. തല്ലുക
  6. ഇടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക