1. പോഴത്തം

    1. നാ.
    2. ഭോഷൻറെ സ്ഥിതി, മണ്ടത്തരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക