1. പോർട്ടിക്കോ

    1. നാ.
    2. മുഖമണ്ഡപം, മുഖപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക