1. പ്രകടനം

    1. നാ.
    2. പരസ്യമാക്കൽ, മറനീക്കിക്കാണിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക