1. പ്രകടിപ്പിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പ്രത്യക്ഷമാക്കുക, കാണിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക