1. പ്രകഥനം

  1. നാ.
  2. വിളംബരം
  3. ആഖ്യാനം
 2. പ്രാക്തനം

  1. നാ.
  2. പൂർവകർമഫലം
  3. പുരാതനം
 3. പരിഘാത(ന)ം

  1. നാ.
  2. കൊല
  3. ത്യജിക്കൽ
  4. ഇരുമ്പുലക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക