1. പ്രകാണ്ഡം

  1. നാ.
  2. തായ്ത്തടി
  3. (സമാസത്തിൽ അന്ത്യപദമായി) പ്രശസ്തമായത്
  4. ഭുജത്തിൻറെ മുകൾവശം
 2. പ്രഗണ്ഡം

  1. നാ.
  2. കൈമുട്ടിൻറെ മേൽഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക