1. പ്രകാമം

  1. അവ്യ.
  2. ഏറ്റവും
  3. സന്തോഷപൂർവം
  4. മനസ്സോടെ
 2. പരാഗമം

  1. നാ.
  2. വന്നെത്തൽ, വരവ്
  3. എതിർപ്പ്, ശത്രുവിൻറെ ആക്രമണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക