1. പ്രകിരണം

  1. നാ.
  2. ചിതറൽ
 2. പരാകരണം

  1. നാ.
  2. പരാകരിക്കൽ
 3. പ്രകരണം

  1. നാ.
  2. അധ്യായം
  3. സന്ദർഭം
  4. ദശരൂപകങ്ങളിൽ ഒന്ന്
  5. അധികമായ പ്രവൃത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക