1. പ്രകീർണം

    1. നാ.
    2. അനുബന്ധം
    3. വ്യാപ്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക