1. പ്രകീർത്തി

    1. നാ.
    2. പുകഴ്ത്തൽ
    3. സത്കീർത്തി
    4. മാഹാത്മ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക