1. പ്രകീർത്തിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. പ്രശംസിക്കുക, പുകഴ്ത്തുക
  3. വിസ്തരിച്ചുപറയുക
 2. പരികീർത്തിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. സ്തുതിക്കുക
  3. പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക, അറിയിക്കുക, വിവരിച്ചുപറയുക
  4. വമ്പുപറയുക
  5. വിളിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക