1. പ്രകൃതം

  1. നാ.
  2. സന്ദർഭം
  3. സ്വഭാവം
  4. വർണ്യവിഷയം
 2. പ്രാകൃതം

  1. നാ.
  2. ക്ഷീണം
  3. പ്രാകൃതശാസ്ത്രം
  4. പ്രാകൃതഭാഷ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക