1. പ്രകൃതിവിജ്ഞാനീയം

    1. നാ.
    2. പ്രകൃതിശക്തികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക