1. പ്രകൃതിവിരുദ്ധം

    1. നാ.
    2. പ്രകൃതിക്കു ചേരാത്തത്
    3. സ്വാഭാവികമല്ലാത്ത കാമകേളികൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക