1. പ്രകോപം

    1. നാ.
    2. വർധിച്ച കോപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക