1. പ്രകോഷ്ഠകം

    1. നാ.
    2. കാവൽപ്പുരയിലെ മുറി, രാജകൊട്ടാരത്തിനു മുമ്പിലുള്ള പ്രവേശനദ്വാരത്തിനടുത്തുള്ള അറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക