1. പ്രക്രിയ

  1. നാ.
  2. ആചാരം
  3. അധ്യായം
  4. ഉന്നതി
  5. സ്വഭാവം
  1. വ്യാക.
  2. പ്രകൃതിയോടു പ്രത്യയം ചേർക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരം
  1. നാ.
  2. രാജാവിൽനിന്നു അധികാരമുദ്ര ഏറ്റുവാങ്ങൽ
  3. ക്രമം, വിധം
 2. പരക്രീയ1

  1. വി.
  2. അന്യനെ സംബന്ധിച്ച, മറ്റൊരുത്തൻറെതായ x സ്വക്രീയ
 3. പരക്രീയ2

  1. നാ.
  2. അന്യൻറെ ഭാര്യ
  1. നാട്യ.
  2. മൂന്നുതരം നായികമാരിലൊന്ന് (സ്വക്രീയ കന്യക എന്നു മറ്റുരണ്ട്)
 4. പരിക്രിയ

  1. നാ.
  2. പരികരണം (പരിജനങ്ങൾ വന്നു ചുറ്റും കൂടൽ)
  3. വീണ്ടെടുപ്പ്
  4. വേലി കിടങ്ങ് മതിൽ തുടങ്ങിയവകൊണ്ട് അടയ്ക്കൽ
 5. പ്രകീര്യ

  1. നാ.
  2. പ്രകീർണനം ചെയ്യേണ്ട
  3. പ്രസിദ്ധമാക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക