1. പ്രക്ലിന്ന

    1. വി.
    2. ആർദ്രമായ
    3. തൃപ്തമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക